Regulamin Przychodni Reha-Pediatria

Regulamin Sprzedaży Przychodni Reha-Pediatria


 1. Pacjent umawia się na wizytę/konsultacje fizjoterapeutyczną, telefonicznie pod numerem 530 530 999, poprzez stronę do rezerwacji online https://reha-pediatria.nakiedy.pl, wysyłając pytanie na @ reha.ped@gmail.com i uzyskując odpowiedź lub osobiście w placówce.
 2. Dokładny cennik oraz czas zabiegów dostępne są na stronie internetowej placówki – https://reha-pediatria.pl/cennik.
 3. Pierwsza wizyta Pacjenta rozpoczynająca zabiegi to konsultacja diagnostyczna u magistra fizjoterapii, który decyduje o realizowanych zabiegach.
 4. Na wizytę  diagnostyczną u magistra fizjoterapii Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.
 5. Na zabiegi rehabilitacyjne Pacjent przygotowuje się poprzez przebranie w odpowiedni strój (np. sportowy), obuwie zamienne.
 6. Odwołanie zabiegu możliwe jest z wyprzedzeniem 18-godzinnym telefonicznie pod numerem 530 530 999, poprzez aplikacje do rezerwacji online znajdującej się na stronie, https://reha-pediatria.nakiedy.pl, wysyłając informacje adres @ reha.ped@gmail.com i uzyskując odpowiedź lub osobiście w placówce. W przypadku nieodwołania lub odwołania ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent ponosi koszt zabiegu. Reklamacje prosimy kierować pod adres reha.ped@gmail.com. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.
 7. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia zabiegów.
 8. W przypadku spóźnienia z winy Pacjenta, zabiegi na które Pacjent się spóźnił mogą nie zostać wykonane lub zostaną skrócone o czas spóźnienia.
 9. Zabiegi w przychodni wykonywane są wg rozpisanych godzin. W przypadku opóźnienia wynikającego z winy Reha-Pediatrii wszystkie zabiegi, na które Pacjent był umówiony zostaną wykonane.
 10. Przed rozpoczęciem zabiegu Pacjent dokonuje opłaty w recepcji, jeśli nie dokonał opłaty przy rezerwacji online lub potwierdza wykonanie zabiegów poprzez złożenie podpisu na karnecie.
 11. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://reha-pediatria.pl/polityka-prywatnosci/.
 12. Pełne dane firmy to: Reha-Pediatria Paweł Ryszkowski, nip 521-292-39-18, regon 017222865, ul. Sobolewska 12, 02-908 Warszawa, wykonujemy działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowanej 000000214518. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-214518-20191007. Adres siedziby firmy: Reha-Pediatria ul. Stryjeńskich 6, 02-791 Warszawa – Kabaty.

 

 

REGULAMIN PODMIOTU LECZNICZEGO

REHA-PEDIATRIA 

PAWEŁ RYSZKOWSKI

Podstawy prawne funkcjonowania

§ 1

Podmiot leczniczy Reha-Pediatria działa w ramach firmy Reha-Pediatria Paweł Ryszkowski – Działalność fizjoterapeutyczna i mieści się w Warszawie przy ulicy Stryjeńskich 6 lok.UH-2.

Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin porządkowy podmiotu leczniczego określa: cel i podstawowe zadania, przebieg procesu udzielania świadczeń rehabilitacyjnych, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki pacjenta.

§ 3

Podmiot leczniczy Reha-Pediatria jest prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym utworzonym ze środków własnych firmy.

Cele i podstawowe zadania gabinetu

§ 4

 1. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom komercyjnym.

Do zadań z zakresu rehabilitacji należy:

a) wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu kinezyterapii wg koncepcji nerurorozwojowych NDT-Bobath, PNF, SI, ZOGA

b) wykonywanie masażu leczniczego, terapii tkanek miękkich, elementów terapii manualnej, terapii blizn oraz terapii powięziowej

c) wykonywanie aplikacji wg metody Kinesiologytaping,

d) wykonywanie diagnostyki neurorozwojowej wg koncepcji NDT-Bobath, wg HINE oraz wg metody Prechtl’a,

e) wykonywanie oceny funkcjonalnej ręki wg metody AHA dla dzieci z Mózgowym, Porażeniem Dziecięcym oraz z Okołoporodowym Uszkodzeniem Splotu Ramiennego,

f) wykonywanie oceny fizjoterapeutycznej wad postawy (FITS, PNF, Trójpłaszczyznowa Manualna Terapia Stóp)

g) wykonywanie elementów terapii neurologopedycznej (NDT-Bobath)

h) wykonywanie funkcjonalnej elektrostymulacji (FES) 

2. Doskonalenie zawodowe personelu.

3. Dbanie o bezpieczeństwo pacjenta i personelu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń

§ 5

1. Podmiot leczniczy organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza/lekarza specjalisty lub wywiadu oraz badania pacjenta proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.

Pacjent lub jego opiekun wyraża zgodę na piśmie na proponowane zabiegi, jeśli nie posiada skierowania od lekarza.

3. Zapłata za terapię następuje każdorazowo przed wizytą, chyba że ustalono inaczej.

4. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, tj.: osobiście, przez członków rodziny, osoby trzecie, telefonicznie, on-line lub mailowo, z wyznaczeniem przez pracownika dnia i godziny realizacji usługi.

5. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym lub mailowym uprzedzeniem o zmianie do godz. 18:00 w dniu poprzedzającym wizytę.

6. Podmiot leczniczy Reha-Pediatria prowadzi dokumentacje medyczną pacjentów, zapewniając ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

7. Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację/kartę informacyjną leczenia fizjoterapeutycznego nieodpłatnie, na wniosek:

a) pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta,

b) zakładu opieki zdrowotnej, osoby wykonującej zawód medyczny, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,

c) innych upoważnionych organów. 

Organizacja Podmiotu Leczniczego Reha-Pediatria

 § 6

1. Personel Centrum stanowią:

a) fizjoterapeuta – mgr fizjoterapii pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej za całokształt funkcjonowania zespołu terapeutycznego

b) doraźnie logopeda

c) doraźnie lekarz

e) oraz inne osoby zapewniające ciągłość funkcjonowania gabinetu.

2. Nadzór nad działalnością Podmiotu leczniczego Reha-Pediatria sprawuje właściciel.

Czas pracy

§ 8

Podmiot leczniczy jest czynny od poniedziałku do soboty z wyłączeniem świąt w godzinach, w których zapisani są pacjenci. Podmiot Leczniczy Reha-Pediatria zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy oraz wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego. 

Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej i do wiadomości pacjentów z umówionymi terminami wizyt.

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 9

1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:

a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

b) świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

c) rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

d) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

e) pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,

f) pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

2. Do obowiązków pacjenta należy:

a) przestrzegania zasad higieny osobistej,

b) posiadanie obuwia zmiennego podczas wszystkich zabiegów,

c) posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii,

d/ przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty,

e) poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnym stanie zdrowia,

f) poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,

g) przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Przychodni,

h) przestrzegania zasad bezpieczeństwa p.poż.

 

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

 REHA-PEDIATRIA PAWEŁ RYSZKOWSKI

, ul. Stryjeńskich 6 lok. UH-2, 02-791 Warszawa 

| NIP 526-274-40-75 | REGON 01722286500044